1032103Computer Programming 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
หน่วยกิต3 (2-3-6)
รายวิชาต่อเนื่อง:1032104, 1034327

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคาสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทาการ นิพจน์ ฟังก์ชัน เป็นต้น ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคาสั่งแบบตามลาดับ เลือกทา และการวนซ้า การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟูมข้อมูล โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น จาวา และ ภาษาซี การฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม