ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.คู่มือการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาตรี
 • ระดับบัณฑิตศึกษา
 • ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2564
   2.โครงการอบรมการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา(การลงทะเบียน)(ด่วนที่สุด)
 • ดูคลิป
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2564
   3.กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม 1)(ด่วนที่สุด)
 • ภาคปกติ
 • ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) และโครงการพิเศษฯ
 • ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2564
   4.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม 1)(ด่วนที่สุด)
  ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)
  ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) และโครงการพิเศษฯ
  ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคปกติ)
  ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์)
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2564
   5.เอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คำร้องทั่วไป ท.01
  1.ว่าด้วยเหตุผลWord , PDF
  2.ขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา Download
  3.ขอเปิดรายวิชา Download
  4.ขอลงทะเบียนข้ามโครงการ Download
  5.ขอสอบย้อนหลัง Download
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2563
   6.เอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  คำร้อง ท.03 ใบลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา Download
  คำร้อง ท.03.1 ใบเปลี่ยนรายวิชาDownload
  คำร้อง ท.04 ใบถอนรายวิชา(ไม่บันทึกผลการเรียน) Download
  คำร้อง ท.05 ใบถอนรายวิชา(บันทึกผลการเรียน) Download
  คำร้อง ท.06 คำร้องขอลาพักการศึกษาDownload
  คำร้อง ท.07 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา(กรณีลาพักฯ)Download
  คำร้อง ท.11 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ป.ตรี)Download
  คำร้อง ท.15 คำร้องขอลาออก Download
  คำร้อง ท.17 คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน(ป.ตรี)Download
  ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2563
   7.เอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท.08 - ท.10 (ขอเอกสารทางการศึกษา)
  คำร้อง ท.08 คำร้องขอใบรับรองความประพฤติDownload
  คำร้อง ท.09 คำร้องขอใบรับรองทางการศึกษาDownload
  คำร้อง ท.10 คำร้องขอใบประมวลผลการศึกษา(Transcript)Download
  ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง/ใบประมวลผลการศึกษา ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 008-0-00755-4 หรือ ที่งานการเงิน สำหรับนักศึกษา ป.ตรี รหัส 57-ปัจจุบัน ฉบับละ 100 บาท
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2563
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13