โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 หลักสูตร : วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1011001 Community Health
 สุขภาพชุมชน
3(3-0-6)
1011002 Herbs for Health and Beauty
 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
1011003 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3(3-0-6)
1011004 Man and Communication
 มนุษย์กับการสื่อสาร
3(3-0-6)
1011005 Personality Development and Human Relation
 การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
1011006 The Arts of Speaking
 ศิลปะการพูด
3 (3-0-6)
1011007 Introduction to Business
 ธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1012001 Voluntary Spirit for Ideal Graduates
 บัณฑิตอุดมคติและจิตอาสา
3 (3-0-6)
1012002 Civic Education
 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
1012003 Development of Life and Social Skill
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
1012004 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
1012005 World Community
 ประชาคมโลก
3 (3-0-6)
1012006 ASEAN Economic Community
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
1012007 Introduction to Labor Law
 กฎหมายแรงงานเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 1.3.1 วิชาบังคับเรียน 9 น.    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013001 Basic English
 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1013002 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3 (3-0-6)
1013003 English for Report Writing
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)

 1.3.2 วิชาเลือกเรียน 3 น.    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013004 English for Sciences and Technologies
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
1013005 English for Specific Purpose Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
3 (3-0-6)
1013006 Basic Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1013007 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
1013008 Basic Mandarin Chinese
 ภาษาจีนกลางเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1013009 Basic Malayu
 ภาษามาลายูเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.4.1 เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ 3 น.    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014001 Physical Science
 วิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
1014002 Man and Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.4.2 เลือกเรียนคณิตศาสตร์ 3 น.    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014003 Basic Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
1014004 Fundamental Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1015001 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-3-2)
1015002 Physical and Mental Fitness Enhancement
 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและใจ
1 (0-3-2)
1015003 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพและสังคม
1 (0-3-2)
1015004 Individual and Team Sports
 กีฬาประเภทบุคคลและทีม
1 (0-3-2)

 1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1016001 Integrated Social Science
 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ
2 (2-0-4)
1016002 Physical Education for Long Life
 พลศึกษาเพื่อความยืนยาวของชีวิต
2 (2-0-4)
1016003 Recreation for Enhancing the Quality of Life
 นันทนาการเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1016004 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
1016005 Thai Wisdom and Sufficiency Way of Life
 ภูมิปัญญาไทยเพื่อวิถีพอเพียง
2 (2-0-4)
1016006 Nature and Science
 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ
2 (2-0-4)
1016007 English for Life and Socialization
 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
2(2-0-4)
1016008 Integrative Approach to Life
 การใช้ชีวิตเชิงบูรณาการ
2(2-0-4)
1016009 Natural Disasters
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ    114 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
1021102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-2)
1021103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
1021104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-2)
1021105 Chemistry
 เคมี
3 (3-0-6)
1021106 Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมี
1(0-3-2)
1022101 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
1022102 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
1022203 Calculus 3
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2000101 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
2000102 Computer Programming
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
2000203 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
2000204 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
2030201 Electric Circuits
 วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
2030202 Electric Circuit Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1 (0-3-2)
2030203 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
2030204 Engineering Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1 (0-3-2)
2030205 Electromagnetic Fields
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
2030306 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
2060003 Basic Engineering Workshop
 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
2(0-6-4)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    59 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2000305 Seminar
 สัมมนา
1 (0-3-2)
2000307 Engineering Project 1
 โครงงานวิศวกรรม 1
1 (0-3-2)
2000406 Co-Operative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)
2000408 Engineering Project 2
 โครงงานวิศวกรรม 2
3 (0-9-6)
2030208 Signal and System
 สัญญาณและระบบ
3 (3-0-6)
2030211 Electrical Instruments and Measurements
 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า
3 (3-0-6)
2051201 Digital Circuits and Logic Design
 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3 (3-0-6)
2051202 Mobile Communication Systems
 ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
2051203 Principles of Communication
 หลักการสื่อสาร
3 (3-0-6)
2051204 Principles of Communication Laboratory
 ปฏิบัติหลักการสื่อสาร
1 (0-3-2)
2051305 Microprocessor and Application
 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์
3 (3-0-6)
2051306 Microprocessor and Application Laboratory
 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์
1 (0-3-2)
2051307 Digital Signal Processing
 ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-6)
2051308 Data Communication and Networking
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3 (3-0-6)
2051309 Electronics Circuit Analysis
 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
2051310 Antenna Engineering
 วิศวกรรมสายอากาศ
3 (3-0-6)
2051311 Microwave Engineering
 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3 (3-0-6)
2051312 Optical Communication
 การสื่อสารทางแสง
3 (3-0-6)
2051313 Communication Systems Laboratory
 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร
1 (0-3-2)
2051314 Industrial Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
2051415 Digital Communication
 การสื่อสารดิจิตอล
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2041014 Hydraulics and Pneumatics Control
 การควบคุมไฮดรอลิกส์ และนิวเมติกส์
3(2-3-6)
2041015 CNC Machine and Application
 เครื่องจักรกลควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์
3(2-3-6)
2041016 Numerical Engineering
 ระเบียบเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม
3(2-3-6)
2041017 Soft Computing
 ซอฟต์คอมพิวติง
3(2-3-6)
2041018 Engineering Measurement
 การวัดทางวิศวกรรม
3(2-3-6)
2041019 Control System Design
 การออกแบบระบบควบคุม
3(3-0-6)
2041020 Selected Topics in Mechatronics Engineering
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
3(3-0-6)
2051016 Semiconductor Device
 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
3 (3-0-6)
2051017 Digital Image Processing
 การประมวลสัญญาณภาพดิจิตอล
3 (3-0-6)
2051018 High Frequency Circuits Design
 การออกแบบวงจรความถี่สูง
3(3-0-6)
2051019 Selected Topic in Electronics and Telecommunication Engineering
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3(3-0-6)
2051020 Radio Wave Propagation
 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
3 (3-0-6)
2051021 Satellite Communication Systems
 ระบบสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
2051022 Network and Transmission line
 โครงข่ายและสายส่ง
3(3-0-6)
2051023 Electromagnetic compatibility
 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
1 (0-3-2)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13