โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 หลักสูตร : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1011001 Community Health
 สุขภาพชุมชน
3(3-0-6)
1011002 Herbs for Health and Beauty
 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
1011003 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3(3-0-6)
1011004 Man and Communication
 มนุษย์กับการสื่อสาร
3(3-0-6)
1011005 Personality Development and Human Relation
 การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
1011006 The Arts of Speaking
 ศิลปะการพูด
3 (3-0-6)
1011007 Introduction to Business
 ธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1012001 Voluntary Spirit for Ideal Graduates
 บัณฑิตอุดมคติและจิตอาสา
3 (3-0-6)
1012002 Civic Education
 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
1012003 Development of Life and Social Skill
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
1012004 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
1012005 World Community
 ประชาคมโลก
3 (3-0-6)
1012006 ASEAN Economic Community
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
1012007 Introduction to Labor Law
 กฎหมายแรงงานเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 1.3.1 วิชาบังคับเรียน 9 น.    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013001 Basic English
 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1013002 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3 (3-0-6)
1013004 English for Sciences and Technologies
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.3.2 วิชาเลือกเรียน 3 น.    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013003 English for Report Writing
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
1013005 English for Specific Purpose Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
3 (3-0-6)
1013006 Basic Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1013007 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
1013008 Basic Mandarin Chinese
 ภาษาจีนกลางเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1013009 Basic Malayu
 ภาษามาลายูเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014003 Basic Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
1014004 Fundamental Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1015001 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-3-2)
1015002 Physical and Mental Fitness Enhancement
 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและใจ
1 (0-3-2)
1015003 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพและสังคม
1 (0-3-2)
1015004 Individual and Team Sports
 กีฬาประเภทบุคคลและทีม
1 (0-3-2)

 1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1016001 Integrated Social Science
 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ
2 (2-0-4)
1016002 Physical Education for Long Life
 พลศึกษาเพื่อความยืนยาวของชีวิต
2 (2-0-4)
1016003 Recreation for Enhancing the Quality of Life
 นันทนาการเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1016004 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
1016005 Thai Wisdom and Sufficiency Way of Life
 ภูมิปัญญาไทยเพื่อวิถีพอเพียง
2 (2-0-4)
1016006 Nature and Science
 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ
2 (2-0-4)
1016007 English for Life and Socialization
 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
2(2-0-4)
1016008 Integrative Approach to Life
 การใช้ชีวิตเชิงบูรณาการ
2(2-0-4)
1016009 Natural Disasters
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    91 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1022104 Calculus
 แคลคูลัส
3 (3-0-6)
1031102 Fundamental of Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
1031201 Discrete Mathematics for Information Technology
 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    61 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1032103 Computer Programming 1
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-3-6)
1032104 Computer Programming 2
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-3-6)
1032105 Information Technology for Organization
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร
3 (3-0-6)
1032106 Introduction to Database
 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1032207 Digital System
 ระบบดิจิทัล
3 (2-3-6)
1032208 Management of Information Technology
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1032209 Computer Architecture
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
1032210 Information Theory
 ทฤษฎีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1032211 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
3 (2-3-6)
1032212 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
3 (2-3-6)
1032213 Web Systems and Technologies
 ระบบเว็บและเทคโนโลยี
3 (2-3-6)
1032214 Data Structure and Algorithm
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมส์
3 (3-0-6)
1032215 Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
1032316 Database Management and Administration
 การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล
3 (2-3-6)
1032317 Applied Program Development on Mobile Devices
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-3-6)
1032318 Computer Network Management and Administration
 การบริหารและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-3-6)
1032319 Information Assurance and Security
 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ
3 (2-3-6)
1032320 Human Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3 (2-3-6)
1032321 Issued and Ethics for IT Professional
 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1032423 Seminar in Information Technology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 (0-3-2)
1032424 Information Technology Project
 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (0-9-6)

 2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1033422 Cooperation Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1034325 Data Mining and Data Warehousing
 การทาเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล
3 (2-3-6)
1034326 Information Technology Project Management
 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1034327 Digital System Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัล
3 (2-3-6)
1034328 Visual Programming
 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-3-6)
1034329 Computer Game Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-6)
1034330 Web Server Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาระบบบริการเว็บ
3 (2-3-6)
1034331 Computer Graphic and Multimedia Design
 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมิเดีย
3 (2-3-6)
1034332 Selected Topics in Information Systems Security and Technology
 หัวข้อพิเศษด้านระบบและความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1034333 Selected Topics in Modern Information Technology
 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13