โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 หลักสูตร : วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
 สาขาวิชา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111001 Civic Education
 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
1111002 Sufficiency Economy for Sustainable Development
 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
1111003 Public Mind for Social Development
 จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
1111004 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111005 Psychology for Successful Life
 จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
1111006 Arts of Living
 ศิลปะในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
1111007 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1112001 Information Technology for Everyday Use
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
1112002 Computer Software for Professionals
 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับงานอาชีพ
2 (2-0-4)
1112003 Online Entrepreneur
 การประกอบธุรกิจออนไลน์
2 (2-0-4)
1112004 Information Literacy
 การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชานวัตกรรมและผู้ประกอบการ    เลือกเรียน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1113001 Innovation and Creativity
 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
1113002 Innovation to Business
 นวัตกรรมสู่ธุรกิจ
2(2-0-4)
1113003 Economics in Daily Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1113004 Modern Business
 ธุรกิจสมัยใหม่
2(2-0-4)
1113005 Modern Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ    เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1114001 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-3-3)
1114002 Individual and Team Sports
 กีฬาประเภทบุคคลและทีม
1(0-3-3)
1114003 Physical Education and Recreation for Life Development
 พลศึกษาและนันทนาการเพื่อพัฒนาชีวิต
1(0-3-3)
1114004 Health for Life
 สุขภาวะเพื่อชีวิต
1(1-0-3)
1114005 Development of Physical Skills
 การพัฒนาทักษะทางกาย
1(0-3-3)

 1.5 กลุ่มวิชาภาษา    เลือกเรียน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115011 Thai for Communication and Report Writing
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเขียนรายงาน
2 (2-0-4)
1115021 English in daily life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115022 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
2(2-0-4)
1115023 English for Report Writing
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนรายงาน
2(2-0-4)
1115024 English for Science and Technology
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2(2-0-4)
1115025 English for Communication
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
1115026 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวทำงาน
2(2-0-4)
1115027 English Reading Strategies
 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
1115028 Reading and Writing for Daily Life Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115029 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2(2-0-4)
1115030 Listening and Speaking English for Daily-Life Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
1115041 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115051 Mandarin Chinese in daily life
 ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)

 1.6 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    เลือกเรียน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1116001 Mathematics for Decision in Daily Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1116002 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
2(2-0-4)
1116003 Thinking and Numeral Analysis for Living
 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดำเนินชีวิต
2(2-0-4)
1116004 Energy and Natural Resources
 พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
2 (2-0-4)
1116005 Modern Technology
  เทคโนโลยีสมัยใหม่
2(2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    95 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน
 2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1121101 Basic Mathematics for Professional Skills
 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับทักษะวิชาชีพ
3 (3-0-6)
1121102 Mathematics for Professional Skills 1
 คณิตศาสตร์สำหรับทักษะวิชาชีพ 1
3(3-0-6)
1121203 Mathematics for Professional Skills 2
 คณิตศาสตร์สำหรับทักษะวิชาชีพ 2
3(3-0-6)
1121204 Statistics and Probability for Software Engineering and Information System
 สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    68 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1122105 Social Issues and Ethics for Information Technology
 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
1122206 Information Technology Management
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
1122307 Electronic Commerce
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)

 2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1123108 Introduction to Database
 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
3(3-0-6)
1123209 Digital System
 ระบบดิจิทัล
3(2-3-6)
1123210 Database Management and Administration
 การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล
3(2-3-6)
1123311 Design and Development of Embedded Control Systems
 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมแบบฝังตัว
3(2-3-6)
1123312 Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)

 2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    35 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1124113 Fundamental of Information Technology and Programming
 การเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-3-6)
1124114 Computer Programming I
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-3-6)
1124215 Computer Programming II
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-3-6)
1124216 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
3(2-3-6)
1124217 Human Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
1124318 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
3(3-0-6)
1124319 Software Engineering 2
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
3(3-0-6)
1124320 Mobile Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-3-6)
1124321 Web Systems Technologies and Security
 ระบบเว็บเทคโนโลยีและความปลอดภัย
3(2-3-6)
1124322 Information Theory
 ทฤษฎีสารสนเทศ
3(3-0-6)
1124324 Software Engineering and Information System Project I
 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ 1
1(0-3-6)
1124423 Seminar in Software Engineering and Information System
 สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
1(0-3-2)
1124425 Software Engineering and Information System Project II
 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ 2
3(0-9-6)

 2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1125126 Data Structure and Algorithm
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
1125327 Operating System
 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)

 2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1126228 Computer Architecture
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    เลือกเรียน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1127029 Computer Network Management and Administration
 การบริหารและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
1127030 Software Engineering for Automation System
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับระบบอัตโนมัติ
3(2-3-6)
1127031 Artificial Intelligence for Robotics
 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิทยาการหุ่นยนต์
3(3-0-6)
1127032 Software and Information Technology Intrepreneurship
 การประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
1127033 Operations Research and Simulation Modeling
 หลักการวิจัยดำเนินงานและการจำลองแบบ
3(3-0-6)
1127034 Technology for Image and Sound Application
 เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้ภาพและเสียง
3(2-3-6)
1127035 Computer Game Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
1127036 Project Management
 การบริหารงานโครงการ
3(3-0-6)
1127037 Design and Development of Web Services
 การออกแบบและพัฒนาระบบบริการเว็บ
3(2-3-6)
1127038 Computer Graphic and Multimedia Design
 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมิเดีย
3(2-3-6)
1127039 Data Mining and Data Warehousing
 การทำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล
3(2-3-6)
1127040 Knowledge Representation
 การสร้างตัวแทนความรู้
3(3-0-6)
1127041 Natural Language Processing
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
1127042 Selected Topics in Software Engineering and Information System
 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟแวร์และระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
1127043 The Integration of Professional Skills to the Community Project
 โครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพสู่ชุมชน
3(3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ทางวิชาชีพ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1128444 Cooperation Education
 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13