โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 หลักสูตร : วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มทักษะการใช้ชีวิต    6 หน่วยกิต
 1.1.1 เลือกเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ 1 วิชา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111001 Civic Education
 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
1111002 Sufficiency Economy for Sustainable Development
 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
1111003 Public Mind for Social Development
 จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
1111004 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)

 1.1.2 เลือกเรียนกลุ่มมนุษยศาสตร์ 1 วิชา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111005 Psychology for Successful Life
 จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
1111006 Arts of Living
 ศิลปะในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
1111007 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกเรียน 1 วิชา    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1112001 Information Technology for Everyday Use
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
1112002 Computer Software for Professionals
 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับงานอาชีพ
2 (2-0-4)
1112003 Online Entrepreneur
 การประกอบธุรกิจออนไลน์
2 (2-0-4)
1112004 Information Literacy
 การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชานวัตกรรมและผู้ประกอบการ เลือกเรียน 2 วิชา    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1113001 Innovation and Creativity
 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
1113002 Innovation to Business
 นวัตกรรมสู่ธุรกิจ
2(2-0-4)
1113003 Economics in Daily Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1113004 Modern Business
 ธุรกิจสมัยใหม่
2(2-0-4)
1113005 Modern Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา เลือกเรียน 2 วิชา    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1114001 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-3-3)
1114002 Individual and Team Sports
 กีฬาประเภทบุคคลและทีม
1(0-3-3)
1114003 Physical Education and Recreation for Life Development
 พลศึกษาและนันทนาการเพื่อพัฒนาชีวิต
1(0-3-3)
1114004 Health for Life
 สุขภาวะเพื่อชีวิต
1(1-0-3)
1114005 Development of Physical Skills
 การพัฒนาทักษะทางกาย
1(0-3-3)

 1.5 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 1.5.1 วิชาภาษา บังคับเรียน 3 วิชา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115011 Thai for Communication and Report Writing
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเขียนรายงาน
2 (2-0-4)
1115021 English in daily life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115022 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
2(2-0-4)

 1.5.2 วิชาภาษา เลือกเรียน 3 วิชา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115023 English for Report Writing
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนรายงาน
2(2-0-4)
1115024 English for Science and Technology
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2(2-0-4)
1115025 English for Communication
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
1115026 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวทำงาน
2(2-0-4)
1115027 English Reading Strategies
 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
1115028 Reading and Writing for Daily Life Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115029 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2(2-0-4)
1115030 Listening and Speaking English for Daily-Life Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
1115041 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115051 Mandarin Chinese in daily life
 ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)

 1.6 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 2 วิชา    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1116001 Mathematics for Decision in Daily Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1116002 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
2(2-0-4)
1116003 Thinking and Numeral Analysis for Living
 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดำเนินชีวิต
2(2-0-4)
1116004 Energy and Natural Resources
 พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
2 (2-0-4)
1116005 Modern Technology
  เทคโนโลยีสมัยใหม่
2(2-0-4)

 2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ    114 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101101 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
1101102 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
1101203 Calculus 3
 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
1102101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
1102102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-2)
1102103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
1102104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
1102105 Chemistry
 เคมี
3(3-0-6)
1102106 Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมี
1(0-3-2)

 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2000101 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-6)
2000102 Computer Programming
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-6)
2000203 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
2000204 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
2040101 Electric Circuits
 วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
2040202 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
2040203 Electromagnetic Fields
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
2040304 Control Systems
 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
2060003 Basic Engineering Workshop
 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม
2(0-6-4)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    61 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2000305 Engineering Project 1
 โครงงานวิศวกรรม 1
1(0-3-2)
2000406 Engineering Project 2
 โครงงานวิศวกรรม 2
3(0-9-6)
2000407 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
2040205 Electrical Instruments and Measurements
 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า
3(3-0-6)
2040227 Electric Circuit Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1(0-3-2)
2040228 Engineering Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1(0-3-2)
2040229 Electrical Instrumentation and Measurement Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า
1(0-3-2)
2044001 Principles of Communication
 หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
2044002 Data Communications and Networking
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3(3-0-6)
2044003 Digital Communication
 การสื่อสารดิจิตอล
3(3-0-6)
2044004 Network and Transmission line
 โครงข่ายและสายส่ง
3(3-0-6)
2044005 Optical Communication
 การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
2044006 Microwave Engineering
 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
2044007 Digital Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3(3-0-6)
2044008 Antenna Engineering
 วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
2044009 Digital Circuits and Embedded System
 วงจรดิจิตอลและระบบสมองกลฝังตัว
3(3-0-6)
2044010 Signal and System
 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
2044011 Advanced Programming and Software Engineering
 การเขียนโปรแกรมชั้นสูงและซอร์ฟแวร์ทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
2044012 Industrial Electronic
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
2044013 Electronics Circuit Analysis
 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
2044014 Principles of Communication Laboratory
 ปฏิบัติหลักการสื่อสาร
1(0-3-2)
2044015 Communication Systems Laboratory
 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร
1(0-3-2)
2044016 Digital Circuits and Embedded System Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและระบบสมองกลฝังตัว
1(0-3-2)
2044017 Electronics and Telecommunication Engineering Laboratory I
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-1
1(0-3-2)
2044018 Electronics and Telecommunication Engineering Laboratory II
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-2
1(0-3-2)
2044019 Electronic Circuits Analysis Laboratory
 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-2)

 2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2044020 Radio Wave Propagation
 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0-6)
2044021 Satellite Communication Systems
 ระบบสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
2044022 High Frequency Circuits Design
 การออกแบบวงจรความถี่สูง
3(3-0-6)
2044023 Electromagnetic compatibility
 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
2044024 Mobile Communication Systems
 ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
2044025 Design and analysis of algorithms
 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
2044026 Digital image and video processing
 การประมวลผลภาพและวิดิโอดิจิตอล
3(3-0-6)
2044027 Machine learning
 การเรียนรู้ของเครื่อง
3(3-0-6)
2044028 Mobile Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์พกพา
3(3-0-6)
2044029 Object-oriented programming
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
2044030 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
2044031 Probability Theory and Stochastic Processes
 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม
3(3-0-6)
2044032 Neural Networks and Fuzzy Systems
 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซี่
3(3-0-6)
2044033 Numerical Techniques in Electrical Engineering
 เทคนิคเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
2044034 Fundamental of Programmable Automation Controller
 พื้นฐานโปรแกรมเมเบิลออโตเมชั่นคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
2044035 Network System in Industrial
 ระบบเครือข่ายในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
2044036 Selected Topic in Electrical Engineering and Computer Science
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3(3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13