โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 หลักสูตร : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111001 Civic Education
 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
1111002 Sufficiency Economy for Sustainable Development
 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
1111003 Public Mind for Social Development
 จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
1111004 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111005 Psychology for Successful Life
 จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
1111006 Arts of Living
 ศิลปะในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
1111007 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1112001 Information Technology for Everyday Use
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
1112002 Computer Software for Professionals
 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับงานอาชีพ
2 (2-0-4)
1112003 Online Entrepreneur
 การประกอบธุรกิจออนไลน์
2 (2-0-4)
1112004 Information Literacy
 การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชานวัตกรรมและผู้ประกอบการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1113001 Innovation and Creativity
 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
1113002 Innovation to Business
 นวัตกรรมสู่ธุรกิจ
2(2-0-4)
1113003 Economics in Daily Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1113004 Modern Business
 ธุรกิจสมัยใหม่
2(2-0-4)
1113005 Modern Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1114001 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-3-3)
1114002 Individual and Team Sports
 กีฬาประเภทบุคคลและทีม
1(0-3-3)
1114003 Physical Education and Recreation for Life Development
 พลศึกษาและนันทนาการเพื่อพัฒนาชีวิต
1(0-3-3)
1114004 Health for Life
 สุขภาวะเพื่อชีวิต
1(1-0-3)
1114005 Development of Physical Skills
 การพัฒนาทักษะทางกาย
1(0-3-3)

 1.5 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 1.5.1 บังคับเรียน 3 วิชา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115011 Thai for Communication and Report Writing
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเขียนรายงาน
2 (2-0-4)
1115021 English in daily life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115022 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
2(2-0-4)

 1.5.2 เลือกเรียน 3 วิชา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115023 English for Report Writing
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนรายงาน
2(2-0-4)
1115024 English for Science and Technology
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2(2-0-4)
1115025 English for Communication
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
1115026 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวทำงาน
2(2-0-4)
1115027 English Reading Strategies
 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
1115028 Reading and Writing for Daily Life Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115029 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2(2-0-4)
1115030 Listening and Speaking English for Daily-Life Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
1115041 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115051 Mandarin Chinese in daily life
 ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)

 1.6 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1116001 Mathematics for Decision in Daily Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1116002 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
2(2-0-4)
1116003 Thinking and Numeral Analysis for Living
 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดำเนินชีวิต
2(2-0-4)
1116004 Energy and Natural Resources
 พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
2 (2-0-4)
1116005 Modern Technology
  เทคโนโลยีสมัยใหม่
2(2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    86 หน่วยกิต
 2.1 วิชาพื้นฐาน    30 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1140101 Physics for Technologists
 ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี
3(2-2-5)
1140102 Mathematics for Technologists
 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี
3(2-2-5)
1140103 Chemistry for Technologists
 เคมีสำหรับนักเทคโนโลยี
3(2-2-5)
1140104 Statistics for Technologists
 สถิติสำหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1140105 Computers and Information System in Industry
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศสำหรับงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
1140106 Fundamental Industrial Drawing and Industrial Technology Practice
 การเขียนแบบอุตสาหกรรมและฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
3(2-2-5)
1140107 Introduction to Standard
 ความรู้เบื้องต้นด้านมาตรฐาน
3(2-2-5)
1140108 Project and Risk Management in Industry
 การบริหารโครงการและความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
1141205 Information Technology System Management for Logistics
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับโลจิสติกส์
3(2-2-5)
1141207 Management Fundamental for Logistics Personnel
 พื้นฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์
3(3-0-6)

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน    49 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1140301 Industrial Technology Seminar
 สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1(0-3-2)
1140401 Industrial Technology Project
 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(0-9-6)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับแขนง    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1141201 Principle of Technology for Logistics and Industry
 หลักการของเทคโนโลยีโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
1141202 Transportation and Distribution Network Management
 การขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
1141203 Export and Import
 การนำเข้าและส่งออก
3(3-0-6)
1141204 Principles of Accounting and Accounting Software
 หลักสำคัญของการบัญชีและซอฟแวร์ทางบัญชี
3(2-2-5)
1141206 Shipping and Retail Logistics
 โลจิสติกส์สำหรับการส่งสินค้าและการค้าปลีก
3(3-0-6)
1141208 Operation Research and Statistics
 การดำเนินการวิจัยและสถิติ
3(3-0-6)
1141209 Packing System
 ระบบบรรจุภัณฑ์
3(3-0-6)
1141210 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
1141211 Warehousing and Inventory Systems
 ระบบคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
1141301 Intelligent Transportation Systems
 ระบบขนส่งอัจฉริยะ
3(3-0-6)
1141302 Geographic Information Systems in Logistics
 ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศในงานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
1141303 Global and International Logistics Management
 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและสากล
3(3-0-6)

 2.2.3 กลุ่มวิชาชีพเอกเลือกแขนง    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1141001 Purchasing and Procurement
 การจัดซื้อและการจัดหา
3(3-0-6)
1141002 Reverse and Green Logistics
 โลจิสติกส์สีเขียวและเพื่อการส่งคืนสินค้า
3(3-0-6)
1141003 Warehousing Management and Inventory Control
 การจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า
3(3-0-6)
1141004 Supervisory Control and Data Acquisition for Logistics
 การควบคุมการควบคุมและการเก็บข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
1141005 Data Science and Data Processing in Logistics
 วิทยาการข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลด้านโลจิสติกส์
3(3-0-6)
1141006 Microeconomics
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
1141007 Macroeconomics
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
1141008 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
1141009  Industrial and merchandising Mathematics
 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3(3-0-6)
1141010 Principle of Accounting
 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
1141011 Tax Accounting
 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
1141012 Financial Reports Analysis
 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
1141013 Enterprise Risk Management
 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
3(3-0-6)
1141014 Quality Management
 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
1141015 Principle of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
1141016 Principle of Investment
 หลักการลงทุน
3(3-0-6)
1141017 Computational Method in Logistics and Transportation Problem
 วิธีการคำนวณสำหรับปัญหาโลจิสติกส์และการขนส่ง
3(3-0-6)
1141018 Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
1141019 Statistics for Forecasting
 สถิติสำหรับการพยากรณ์
3(3-0-6)
1141020 Statistical Analysis for Queue System
 สถิติวิเคราะห์สำหรับระบบแถวคอย
3(3-0-6)
1141021 Stochastic Process
 กระบวนการเฟ้นสุ่ม
3(3-0-6)
1141022 Linear and Non-linear programming
 การโปรแกรมเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
1141023 Business Statistics and Quantitative Analysis
 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
1141024 Numerical Method
 การคำนวณเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
1141025 Presentation in Logistics and Supply Chain
 การนำเสนอในงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
1141026 Vocabulary and Sentence in Logistics and Supply Chain
 คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
1141027 Writing and Translation in Logistics and Supply Chain Context
 การเขียนและการแปลในบริบทโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
1141028 Logistics System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์
3(3-0-6)
1141029 Logistics Simulation
 การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์
3(2-2-5)
1141030 Metaheuristic Method for Logistic Management
 วิธีการเมตาฮิวริสติกส์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
1141031 Optimization Technique in Management Science and Operation Research
 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดในวิทยาการจัดการและการวิจัยดำเนินงาน
3(3-0-6)
1141032 Data Analysis and Decision Model
 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ
3(3-0-6)
1141033 Statistical Quality Control for Industry
 การควบคุมคุณภาพทางสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานต่างประเทศ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1140402 Pre – Cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
1140403 Co-Operative Education
 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
1140404 Aboard Training
 การฝึกงานต่างประเทศ
6(0-40-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13