โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
 หลักสูตร : วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
META101 Environmental Science for Agricultural System
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตรเชิงระบบ
3(3-0-6)
META102 Research Methodology in Environmental Technology for Agriculture
 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
3(3-0-6)
META103 Advanced Environmental Technology for Agriculture
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อการเกษตร
3(3-0-6)

 2 หมวดวิชาเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
META201 Smart Environmental Technology for Aquaculture
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสมารต์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3(3-0-6)

 3 หมวดวิชาสัมมนา    2 หน่วยกิต
 4 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    15 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13