โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ
 หลักสูตร : ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
 สาขาวิชา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร) (แบบ 2.1)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DETA101 The philosophy of Environmental Technology for Agriculture
 ปรัชญาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
3(3-0-6)
DETA102 Advanced Research Methodology in Environmental Technology for Agriculture
 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
3(3-0-6)

 2 หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DETA201 Low carbon emission agriculture technology.
 เทคโนโลยีเกษตรคาร์บอนต่ำ
3(3-0-6)
DETA202 Remote Sensing Technology for Agricultural Management
 เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อการจัดการเกษตร
3(3-0-6)
DETA203 Biotechnology for Agricultural Wastes Recycling
 เทคโนโลยีชีวภาพการใช้ประโยชน์ของเสียจากการเกษตร
3(3-0-6)
DETA204 Integrated Treatment of Waste from Agro-Industrial
 การบำบัดของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตรแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
DETA205 Agricultural Decision Support System
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตร
3(3-0-6)
DETA206 Environmental System Management for Sustainable Livestock
 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อมสำหรับการปศุสัตว์อย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
DETA207 Environmental System Management for Sustainable Aquaculture
 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
DETA208 Environmental System Management for Sustainable Cropping
 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อมสำหรับการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
META201 Smart Environmental Technology for Aquaculture
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสมารต์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3(3-0-6)
META202 Aquaculture for Human Health and Environmental Friendly
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
META203 Smart Environmental Technology for livestock
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสมารต์สำหรับการปศุสัตว์
3(3-0-6)
META204 Livestock for Human Health and Environmental Friendly
 การปศุสัตว์เพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
META205 Smart Environmental Technology for Cropping
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสมารต์สำหรับการเพาะปลูก
3(3-0-6)
META206 Cropping for Human Health and Environmental Friendly
 การเพาะปลูกเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
META207 Agricultural and Environmental Modeling
 การจำลองแบบทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
META208 Information System for Smart Farming Management
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์มแบบสมารต์
3(3-0-6)
META209 Geo-social Environmental Management for Agriculture
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการเกษตรตามภูมิสังคม
3(3-0-6)
META210 Selected Topics in Environmental Technology for Agriculture 1
 หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร 1
3(3-0-6)
META211 Selected Topics in Environmental Technology for Agriculture 2
 หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร 2
3(3-0-6)

 3 หมวดวิชาสัมมนา    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DETA301 Seminar 1
 สัมมนา 1
1(0-3-6)
DETA302 Seminar 2
 สัมมนา 2
1(0-3-6)
DETA303 Seminar 3
 สัมมนา 3
1(0-3-6)
DETA304 Seminar 4
 สัมมนา 4
1(0-3-6)

 4 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DETA401 Doctoral Thesis
 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
36

 5 หมวดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GES501 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
2(2-0-4)
GES502 Academic English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13