โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
 หลักสูตร : วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1011001 Community Health
 สุขภาพชุมชน
3(3-0-6)
1011002 Herbs for Health and Beauty
 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
1011003 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3(3-0-6)
1011004 Man and Communication
 มนุษย์กับการสื่อสาร
3(3-0-6)
1011005 Personality Development and Human Relation
 การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
1011006 The Arts of Speaking
 ศิลปะการพูด
3 (3-0-6)
1011007 Introduction to Business
 ธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1012001 Voluntary Spirit for Ideal Graduates
 บัณฑิตอุดมคติและจิตอาสา
3 (3-0-6)
1012002 Civic Education
 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
1012003 Development of Life and Social Skill
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
1012004 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
1012005 World Community
 ประชาคมโลก
3 (3-0-6)
1012006 ASEAN Economic Community
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
1012007 Introduction to Labor Law
 กฎหมายแรงงานเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 1.3.1 วิชาบังคับเรียน 9 น.    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013001 Basic English
 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1013002 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3 (3-0-6)
1013004 English for Sciences and Technologies
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.3.2 วิชาเลือกเรียน 3 น.    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013003 English for Report Writing
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
1013005 English for Specific Purpose Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
3 (3-0-6)
1013006 Basic Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1013007 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
1013008 Basic Mandarin Chinese
 ภาษาจีนกลางเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1013009 Basic Malayu
 ภาษามาลายูเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014003 Basic Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
1014004 Fundamental Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1015001 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-3-2)
1015002 Physical and Mental Fitness Enhancement
 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและใจ
1 (0-3-2)
1015003 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพและสังคม
1 (0-3-2)
1015004 Individual and Team Sports
 กีฬาประเภทบุคคลและทีม
1 (0-3-2)

 1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1016001 Integrated Social Science
 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ
2 (2-0-4)
1016002 Physical Education for Long Life
 พลศึกษาเพื่อความยืนยาวของชีวิต
2 (2-0-4)
1016003 Recreation for Enhancing the Quality of Life
 นันทนาการเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1016004 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
1016005 Thai Wisdom and Sufficiency Way of Life
 ภูมิปัญญาไทยเพื่อวิถีพอเพียง
2 (2-0-4)
1016006 Nature and Science
 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ
2 (2-0-4)
1016007 English for Life and Socialization
 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
2(2-0-4)
1016008 Integrative Approach to Life
 การใช้ชีวิตเชิงบูรณาการ
2(2-0-4)
1016009 Natural Disasters
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    97 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021107 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
1021108 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
1021109 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6)
1021110 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1(0-3-2)
1021111 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
1021112 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-2)
1021113 Basic Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(2-3-6)
1021215 Introduction to Analytical and Instrumental
 เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เบื้องต้น
3 (2-3-6)
1022104 Calculus
 แคลคูลัส
3 (3-0-6)
1022205 Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    64 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023201 Ecology and Environment
 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
1023202 Introduction to Environmental Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3(3-0-6)
1023203 Environmental Quality Analysis
 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
1023204 Environmental Law and Policy
 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1023205 Environmental Chemistry
 เคมีสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
1023206 Pollution
 มลพิษ
3(2-3-6)
1023207 Environmental Microbiology
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
1023208 Environment and Resource Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
3(3-0-6)
1023209 Environmental Engineering
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1023310 Thermo - Fluids Technology for Environment
 เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1023311 Wastewater Technology and Management
 เทคโนโลยีน้ำเสียและการจัดการ
3(2-3-6)
1023312 Unit Operations for Environmental Technology
 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสาหรับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
1023313 Solid and Hazardous Waste Management
 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
3(2-3-6)
1023314 Air Pollution Control
 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(3-0-6)
1023315 Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1023316 Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
1023317 Clean Technology and Environmental Management System Standard of ISO 14001
 เทคโนโลยีสะอาดและระบบมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
3(3-0-6)
1023318 Environmental Geographic Information Systems
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
1023319 Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงาน
3(2-3-6)
1023320 Environmental Quality Monitoring
 การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
1023422 Seminar in Environmental Science and Technology
 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1(0-3-2)
1023423 Environmental Science and Technology Project
 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3(0-9-6)

 2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023421 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9(0-40-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13