โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
 หลักสูตร : วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111001 Civic Education
 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
1111002 Sufficiency Economy for Sustainable Development
 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
1111003 Public Mind for Social Development
 จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
1111004 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111005 Psychology for Successful Life
 จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
1111006 Arts of Living
 ศิลปะในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
1111007 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1112001 Information Technology for Everyday Use
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
1112002 Computer Software for Professionals
 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับงานอาชีพ
2 (2-0-4)
1112003 Online Entrepreneur
 การประกอบธุรกิจออนไลน์
2 (2-0-4)
1112004 Information Literacy
 การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชานวัตกรรมและผู้ประกอบการ    เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1113001 Innovation and Creativity
 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
1113002 Innovation to Business
 นวัตกรรมสู่ธุรกิจ
2(2-0-4)
1113003 Economics in Daily Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1113004 Modern Business
 ธุรกิจสมัยใหม่
2(2-0-4)
1113005 Modern Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ    เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1114001 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-3-3)
1114002 Individual and Team Sports
 กีฬาประเภทบุคคลและทีม
1(0-3-3)
1114003 Physical Education and Recreation for Life Development
 พลศึกษาและนันทนาการเพื่อพัฒนาชีวิต
1(0-3-3)
1114004 Health for Life
 สุขภาวะเพื่อชีวิต
1(1-0-3)
1114005 Development of Physical Skills
 การพัฒนาทักษะทางกาย
1(0-3-3)

 1.5 กลุ่มวิชาภาษา    เลือกเรียน 16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115011 Thai for Communication and Report Writing
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเขียนรายงาน
2 (2-0-4)
1115021 English in daily life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115022 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
2(2-0-4)
1115023 English for Report Writing
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนรายงาน
2(2-0-4)
1115024 English for Science and Technology
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2(2-0-4)
1115025 English for Communication
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
1115026 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวทำงาน
2(2-0-4)
1115027 English Reading Strategies
 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
1115028 Reading and Writing for Daily Life Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115029 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2(2-0-4)
1115030 Listening and Speaking English for Daily-Life Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
1115041 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115051 Mandarin Chinese in daily life
 ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)

 1.6 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1116001 Mathematics for Decision in Daily Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1116002 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
2(2-0-4)
1116003 Thinking and Numeral Analysis for Living
 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดำเนินชีวิต
2(2-0-4)
1116004 Energy and Natural Resources
 พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
2 (2-0-4)
1116005 Modern Technology
  เทคโนโลยีสมัยใหม่
2(2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    92 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 2.1.1 กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1131101 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
1131102 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
1131103 Chemistry 1
 เคมี 1
3(3-0-6)
1131104 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-2)
1131105 Chemistry 2
 เคมี 2
3(2-3-6)
1131106 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
1131107 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-2)
1131110 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6)
1131111 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1(0-3-2)
1131208 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
1131209 Biology Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3-2)

 2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1132212 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3(3-0-6)
1132213 General Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป
1(0-3-2)
1132214 General Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3(3-0-6)
1132215 General Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ทั่วไป
1(0-3-2)
1132216 Biochemistry
 ชีวเคมี
3(3-0-6)
1132217 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-2)
1132218 Statistic for Environmental Science and Technology
 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
 2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1133219 Introduction to Environmental Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3(3-0-6)
1133220 Ecology and Environmental
 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1133221 Environmental Education
 สิ่งแวดล้อมศึกษา
3(3-0-6)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
 2.2.2.1 วิชาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1133222 Air Pollution and Air Pollution Control
 มลพิษและการควบคุมมลพิษทางอากาศ
3 (3-0-6)
1133323 Wastewater and Wastewater Treatment
 น้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย
3 (2-3-6)
1133324 Waste and Waste Management
 ของเสียและการจัดการของเสีย
3 (2-3-6)

 2.2.2.2 วิชาด้านเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1133325 Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงาน
3 (2-3-6)
1133326 Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 (3-0-6)

 2.2.3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1133327 Natural Resource and Environmental Management
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1133328 Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1133329 Environmental Economics
 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1133330 Environmental Law and Policy
 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)

 2.2.4 กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1133431 Seminar in Environmental Science and Technology
 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1(0-3-2)
1133432 Environmental Science and Technology Project
 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3(0-9-6)

 2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน    เลือกเรียน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1134033 Agricultural Technology and Environment
 เทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1134034 Mathematical Model for Environmental Forecasting
 แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1134035 Environmental Science and Technology For Community
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
1134036 Selected Topics in Environmental Science and Technology 1
 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
3(3-0-6)
1134037 Selected Topics in Environmental Science and Technology 2
 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2
3(3-0-6)
1134038 Decoding Environmental Innovation 1
 การถอดแบบนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม 1
3(3-0-6)
1134039 Decoding Environmental Innovation 2
 การถอดแบบนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม 2
3(3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    เลือกเรียน 6 หรือวิชาที่ไม่ซ้ำ หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1135040 Geography Information System for Environmental Management
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1135041 Science Communication
 การสื่อสารวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
1135042 Environmental Engineering
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1135043 Chemical Environment
 เคมีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1135044 Environmental Toxicology
 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1135045 Thermofluids for Environmental Innovation
 เทอร์โมฟลูอิดส์สำหรับนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1135046 Population and Environment
 ประชากรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1135047 Geography and Environment
 ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1135048 Microbiological Technology
 เทคโนโลยีจุลชีววิทยา
3(3-0-6)

 4 หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1136349 Training for Professional Experience in Environment
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม (270 ชั่วโมง)
3(0-40-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13