โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : โครงการหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพ
 หลักสูตร : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111001 Civic Education
 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
1111002 Sufficiency Economy for Sustainable Development
 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
1111003 Public Mind for Social Development
 จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
1111004 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111005 Psychology for Successful Life
 จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
1111006 Arts of Living
 ศิลปะในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
1111007 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1112001 Information Technology for Everyday Use
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
1112002 Computer Software for Professionals
 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับงานอาชีพ
2 (2-0-4)
1112003 Online Entrepreneur
 การประกอบธุรกิจออนไลน์
2 (2-0-4)
1112004 Information Literacy
 การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชานวัตกรรมและผู้ประกอบการ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1113001 Innovation and Creativity
 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
1113002 Innovation to Business
 นวัตกรรมสู่ธุรกิจ
2(2-0-4)
1113003 Economics in Daily Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1113004 Modern Business
 ธุรกิจสมัยใหม่
2(2-0-4)
1113005 Modern Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1114001 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-3-3)
1114002 Individual and Team Sports
 กีฬาประเภทบุคคลและทีม
1(0-3-3)
1114003 Physical Education and Recreation for Life Development
 พลศึกษาและนันทนาการเพื่อพัฒนาชีวิต
1(0-3-3)
1114004 Health for Life
 สุขภาวะเพื่อชีวิต
1(1-0-3)
1114005 Development of Physical Skills
 การพัฒนาทักษะทางกาย
1(0-3-3)

 1.5 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 1.5.1 บังคับเรียน 3 วิชา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115011 Thai for Communication and Report Writing
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเขียนรายงาน
2 (2-0-4)
1115021 English in daily life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115022 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
2(2-0-4)

 1.5.2 เลือกเรียน 3 วิชา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115023 English for Report Writing
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนรายงาน
2(2-0-4)
1115024 English for Science and Technology
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2(2-0-4)
1115025 English for Communication
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
1115026 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวทำงาน
2(2-0-4)
1115027 English Reading Strategies
 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
1115028 Reading and Writing for Daily Life Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115029 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2(2-0-4)
1115030 Listening and Speaking English for Daily-Life Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
1115041 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1115051 Mandarin Chinese in daily life
 ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)

 1.6 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1116001 Mathematics for Decision in Daily Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
1116002 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
2(2-0-4)
1116003 Thinking and Numeral Analysis for Living
 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดำเนินชีวิต
2(2-0-4)
1116004 Energy and Natural Resources
 พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
2 (2-0-4)
1116005 Modern Technology
  เทคโนโลยีสมัยใหม่
2(2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    86 หน่วยกิต
 2.1 วิชาพื้นฐาน    30 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1140101 Physics for Technologists
 ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี
3(2-2-5)
1140102 Mathematics for Technologists
 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี
3(2-2-5)
1140103 Chemistry for Technologists
 เคมีสำหรับนักเทคโนโลยี
3(2-2-5)
1140104 Statistics for Technologists
 สถิติสำหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1140105 Computers and Information System in Industry
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศสำหรับงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
1140106 Fundamental Industrial Drawing and Industrial Technology Practice
 การเขียนแบบอุตสาหกรรมและฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
3(2-2-5)
1140107 Introduction to Standard
 ความรู้เบื้องต้นด้านมาตรฐาน
3(2-2-5)
1140108 Project and Risk Management in Industry
 การบริหารโครงการและความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
1144201 Human Resource Management for Industry
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
1144211 Enterprise Resource Planning
 การวางแผนทรัพยากรองค์กร
3(2-2-5)

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน    49 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1140301 Industrial Technology Seminar
 สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1(0-3-2)
1140401 Industrial Technology Project
 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(0-9-6)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับแขนง    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1144202 Industrial Management and Organizational Behavior
 การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
1144203 Law and Business Ethics in Engineering
 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
1144204 Strategic Management in Engineering Business
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
1144205 Tax and Business Finance
 ภาษีอากรและการเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
1144206 Analysis and Engineering Business Plan
 การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจวิศวกรรม
3(2-2-5)
1144207 Safety and Environment Management
 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1144208 Industrial Energy Management
 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
1144209 Standard of Quality Management System
 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
3(2-2-5)
1144210 Inventory Management
 การจัดการสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
1144301 Marketing Management in Engineering Business
 การจัดการการตลาดในธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
1144302 Occupation & Health and Safety Management System
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
1144303 The Principles of Environmental Management
 หลักการของการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)

 2.2.3 กลุ่มวิชาชีพเอกเลือกแขนง    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1144001 Industrial Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
1144002 Systematic and Creative Thinking
 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
1144003 Algorithms and principles of computer programming
 ขั้นตอนวิธีและหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
1144004 Lean Manufacturing
 การผลิตแบบลีน
3(3-0-6)
1144005 Industrial Plant Design
 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
1144006 Industrial Productivity Increasing
 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
1144007 Industrial Work Study
 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
1144008 Computer Aided Design
 การเขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
1144009 Fire Prevention and Control
 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
3(3-0-6)
1144010 Renewable Energy
 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
1144011 Simulation for Engineering Business
 การจำลองสถานการณ์สำหรับธุรกิจวิศวกรรม
3(2-2-5)
1144012 Local Community Industrial Technology
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นบ้าน
3(3-0-6)
1144013 Special Problem in Industrial Management of Technological
 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
1144014 Industrial Efficiency Development
 การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
1144015 Logistics and Supply Chain Management วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
1144016 Total Quality Management
 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม
3(3-0-6)
1144017 Engineering Business Research
 การวิจัยธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
1144018 Manufacturing Processes for Engineering Businesses
 กระบวนการผลิตสำหรับธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
1144019 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
1144020 Project Management Engineering Business
 การบริหารโครงการทางธุรกิจวิศวกรรม
3(3-0-6)
1144021 Risk Management
 การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
1144022 Industrial Waste Management
 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
1144023 Business Intelligence
 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานต่างประเทศ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1140402 Pre – Cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
1140403 Co-Operative Education
 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
1140404 Aboard Training
 การฝึกงานต่างประเทศ
6(0-40-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13