หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  หลักสูตร : สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ   
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 25601314 2.00
  วท.บ.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ)(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 256504 2.00
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 25601314 2.00
  วท.บ.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ)(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 256504 2.00
  หลักสูตร : วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร   
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร)(ปริญญาโท ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2560382 3.00
  หลักสูตร : ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก ภาคปกติ) หลักสูตรปี 2560523 3.00
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 2560523 3.00
  หลักสูตร : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม   
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 25621224 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 25621224 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 25621224 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 25621224 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 25621224 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล(ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ) หลักสูตรปี 25621224 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 25621224 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 25621224 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 25621224 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 25621224 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 25621224 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล(ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 25621224 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 25621227 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 25621227 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 25621227 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 25621227 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 25621227 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล(โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ) หลักสูตรปี 25621227 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า(โครงการหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพ) หลักสูตรปี 25621227 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล(โครงการหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพ) หลักสูตรปี 25621227 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม(โครงการหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพ) หลักสูตรปี 25621227 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม(โครงการหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพ) หลักสูตรปี 25621227 2.00
  หลักสูตร : วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร   
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร)(ปริญญาโท ภาคปกติ) หลักสูตรปี 256502 3.00
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร)(ปริญญาโท ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 256502 3.00
  หลักสูตร : ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก ภาคปกติ) หลักสูตรปี 256503 3.00
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร) (แบบ 2.1)(ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปี 256503 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร โทร :0-2104-9099 ต่อ 1511-13